Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Организиране и провеждане на курс за младия астроном, фотограф и фризьор-гримьор

Описание

Предметът за възлагане на настоящата поръчка е „Организиране и провеждане на курс за младия астроном, фотограф и фризьор-гримьор” по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. за проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд на обособени позиции:Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на курс за младия астроном”. Курса, като индивидуална работа с деца и ученици от двете училища на община Девня се организира за да изгради отношения на приемане на света в който живем и Вселената, която ни заобикаля. Познанието поражда формиране на толерантност в рамките на учебния процес, както и с цел повишаване способността на учащите за решаване проблеми чрез познанието, насърчаване проявата на инициативност и търсене на алтернативи. Провеждането на теория и практика е насочено към ученици от целевите групи – изоставащи ученици с риск отг отпадане от образователната система, деца от социално слаби семейства, в т.ч. роми, като превантивна мярка за предотвратяване ранното отпадане от училищната система, както и засилване на интереса към процеса на учене като цяло. ;Обособена позиция №2: „ Организиране и провеждане на курс за младия фотограф”. Обучението следва да обхване: Въведение във фотографията, Портретна фотография и Outdoor фотография-учебни часове по теория и практика;Обособена позиция №3: „ Организиране и провеждане на курс за младия фризьор-гримьор”. След проведено анкетно проучване на територията на учебните заведения в община Девня е установен безспорен интерес от страна на учениците към изучаване техниките по фризьорство и гримьорство. Анализа от проучването показва, че учениците считат за атрактивна тази дейност и с желание ще се включат в нея под формата на извънкласни занятия, т.е. това гарантира успешно задържане на застрашените от отпадане деца в училище и е сигурен метод за резултат при отстраняване на вредното влияние на «Улицата» за учениците от целевата група. Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, която ще бъде възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП. Общата цел на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» е да допринесе за постигане на трайна интеграция за най-маргинализираните общности и повишаване качеството им на живот, като за постигане на целта се приложи интегриран подход. Началото на интегрирания подход е определен от обективната действителност на „Жилищната политика” при маргиналните групи. Изключително важно за лицата, които живеят в сегрегираните квартали, безработните и хората в неравностойно социално положение от целевата група е да осмислят и приемат необходимостта от промяна на живота си: да се обучават, за да си осигурят работно място и да могат да изградят свой дом. Следващата стъпка в правилната посока, която е предмет на настоящия проект е интегрирането им в общността. Това несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо самочувствие и реален шанс за включване в житейския и трудов процес и изявата им в обществото.Общата цел ще бъде постигната чрез специфичните цели: Подпомагане реализацията на пазара на труда на маргинализираните групи;Осигуряване на равен достъп до обучение и образование;Подкрепа за социално включване, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и здравеопазване; Подобряване на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи.Повишаване капацитета на Община Девня като доставчик на услуги в общността. В изпълнение на:Направление II: „Достъп до образование”, Дейност 4: Индивидуална и групова работа с деца и ученици за изграждане на отношения на приемане и толерантност в рамките на обучителния процес. Организиране на клубове по интереси.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Диана Великова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47057, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/organizirane-i-provezhdane-na-kurs-za-mladiya-astronom-fotograf-i-frizor-grimor

Протоколи и доклади

Протокол №1003-116

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договори №1007-506, 507 и 508

Друга полезна информация

Съобщение до медиите

Документация

Образци и договори

Публична покана

  • Публикувано: 30.11.2015 г. 16:02:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 30.11.2015 г. 16:02:00
  • Номер в ПОП: 9048274
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки