Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение "Детелина" - 2

Контакти

Обединено детско заведение Детелина, кв.Девня-1, ул. Капитан Петко 9 А, За: Мария Костадинова Ташкова, РБългария 9160, гр. Девня, Тел.: 0519 34444, E-mail:[email protected]

Място/места за контакт: гр. Девня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/detelina-003

Протоколи и доклади

Протокол комисия - 22.05.2015г.

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Подписан договор - 22.05.2015г.

Друга полезна информация

Публична покана

Документация

Проект на договор

Списък на хранителните продукти

Указания

Съобщение до медиите

Техническа спецификация

Образци

  • Публикувано: 11.5.2015 г. 14:18:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 11.5.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9041593
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки