Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Подмяна на улични водопроводи на територията на град Девня по две обособени позиции

Описание

Предметът на обществената поръчка включва реконструкция на улични водопроводи, като са предвидени нови сградни водопроводни отклонения към съответните имоти. Улиците, по които се извършва реконструкцията са:

  • В кв. „Река Девня“ - ул. „Владислав“ и ул. „Марцианопол“
  • В кв. „Повеляново“ - ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Заводска“ и ул. „Рибарска“

Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е 1 937,29 м. Предвиждат се свързвания към съществуващите водопроводи. Новопроектираната водопроводна мрежа ще се изпълни с тръби от полиетилен висока плътност с посочените в проекта сечения.

Строежът е определен като първа категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1 б.“б“ от ЗУТ, съгласно Разрешение за строеж № 16/10.06.2019г., издадено от Главния архитект на Община Девня.

Контакти

инж. Галина Димитрова 0519 47 011

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци за участие

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 22.7.2020 г. 11:19:00
  • Дата на публикуване в РОП: 22.7.2020 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2020-0007
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки