Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на територията на община Девня

Описание

1.          ПРЕДВИЖДАНИ ДЕЙНОСТИ

 

◊     Подмяна на уличните и паркови осветители с нови енергийно-ефективни. При прилагането тази мярка се предвижда подмяната на осветителите със съвременни енергийно ефективни осветителни тела, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за съответния клас улици и паркови площи. Техническите решения на участниците следва да са съобразени със специфичните архитектурни и културни особености на определени участъци на територията на града и/или съществуващите осветители, като не променят техния дизайн. Не е необходимо участниците да се придържат към броя функциониращи осветители, а към това улиците и парковите площи да са осветени съгласно нормативните изисквания, т.е. може да предвидят монтиране на същия брой, на по-малък брой или по-голям брой осветители, стига да се постигне съответната осветеност и реализиране на заложената икономия на енергия.

◊     Съгласно извършения Енергиен одит следва да бъде извършено изграждане/монтаж на нови касети за улично осветление на подходящо място.

◊     Отстраняване на възникнали аварии по захранващата мрежа за срока на Договора.

◊     Енергиен мениджмънт на Системата за осветление на общ. Девня;

 

◊     Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление. При прилагането на тази енергоспестяваща мярка се предвижда новата система за управление която да има минимум следните функции:

·                Отдалечено/ дистанционно включване и изключване на уличното осветление (с възможност за управление по Гринуич и чрез ръчно зададен режим) от „диспечерски център“ и възможност за достъп на служители на Община Девня чрез мобилно/и устройство/а;

·                Включване и изключване принудително (ръчно) на всяко табло по отделно и на всички заедно

·                Оn-line информация за консумираната електрическа енергия и напрежение;

·                Аварийна информация за нерегламентирано включване към уличното осветление и „нерегламентирано отваряне на табло улично осветление“;

·                Информация за неработещи улични осветители, като се посочва най-малко на кой клон се намират тези осветители и техния брой – по възможност и точното им местоположение (съгласно методика за оценка);

·                Отчитане географско местоположение на осветителя;

·                Непрекъсната работа на системата за контрол и мониторинг при продължително прекъсване на тока;

·                Измервателен уред или анализатор за отчитане на употребената електрическа енергия на всяко табло и с възможност за връзка към системата.;

·                Архивирана информация за състоянието на уличното осветление;

·                Системата да съхранява информация за консумацията на електро енергия по табла ежемесечно;

·                Системата за контрол и мониторинг на уличното осветление трябва да има възможност да следи в реално време консумацията на ел. енергия и да сигнализира/уведомява при добавяне или намаляване консумираната енергия, както и да локализира източника;

·                Автоматични известия за грешки в системата;

·                Системата за енергиен мениджмънт следва да има възможност за добавяне и премахване на точки и консуматори на ел. енергия засягащи уличното осветление;

·                Системата за енергиен мениджмънт следва да има възможност за добавяне и премахване на точки и консуматори на ел. енергия различни от тези за улично осветление включително получаване на информация за консумираната от тях ел. енергия. Приобщаване на осветителите, които няма да бъдат обект на интервенции и въвеждане на ЕСМ към системата за мониторинг и контрол, с поемане на задължение за уведомяване на възложителя при подаване на алармен сигнал от системата за повреда и авария;

·                Системата следва да позволява добавяне на нови функционални възможности, при възникване на необходимост от такива.

 

ВАЖНО:

Информация за провеждане на публично обсъждане на предложение за ползване на дългосрочен инвестиционен кредит;

Доклад за енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Девня.

Контакти

Кънчо Минчев - Началник отдел ФСМДОКХД при Община Девня, тел. 051947011.

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Документация за обществена поръчка

Образци към документацията за участие

Проект за договор

Договор с външен експерт

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 15.1.2019 г. 12:22:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0003
  • Дата на публикуване в ПОП: 17.1.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 17.1.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0003
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки