Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги на Община Девня по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Девня

Описание

инж. Нели Павлова, сектор ЕЧИ при Община Девня - 051947060

Тодор Рачински, юрист при Община Девня - 0897993636

Контакти

Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща всичките селища на територията на община Девня. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около 3 000 (три хиляди) тона/годишно, а от поддържане на обществени площи, паркове и градини на около 1 000 (хиляда) тона/годишно.

Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват:

1. Смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредба № 2/2014 г.  за класификация на отпадъците. Според източниците на образуването им, смесените битови отпадъци се подразделят на:

            - битови отпадъци, генерирани от домакинствата;

            - битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради;

- битови отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци.

2. Зелените отпадъци от домакинствата и от поддържане на обществени площи, паркове и градини с код 20 02 01 биоразградими отпадъци от Наредба № 2/2014 г.  за класификация на отпадъците.

Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди депониране. Чрез сепарирането както количеството, така и обемът на отпадъците за депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата и се спестяват за общината финансови средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Доклад от комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор за обществена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 25.10.2018 г. 11:47:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0012
  • Дата на публикуване в ПОП: 29.10.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 29.10.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0012
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки