Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги на Община Девня по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Девня

Описание

инж. Нели Павлова, сектор ЕЧИ при Община Девня - 051947060

Тодор Рачински, юрист при Община Девня - 0897993636

Контакти

Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща всичките селища на територията на община Девня. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около 3 000 (три хиляди) тона/годишно, а от поддържане на обществени площи, паркове и градини на около 1 000 (хиляда) тона/годишно.

Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват:

1. Смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредба № 2/2014 г.  за класификация на отпадъците. Според източниците на образуването им, смесените битови отпадъци се подразделят на:

            - битови отпадъци, генерирани от домакинствата;

            - битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради;

- битови отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци.

2. Зелените отпадъци от домакинствата и от поддържане на обществени площи, паркове и градини с код 20 02 01 биоразградими отпадъци от Наредба № 2/2014 г.  за класификация на отпадъците.

Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди депониране. Чрез сепарирането както количеството, така и обемът на отпадъците за депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата и се спестяват за общината финансови средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Доклад от комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 25.10.2018 г. 11:47:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0012
  • Дата на публикуване в ПОП: 29.10.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 29.10.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0012
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки