Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Строително-монтажни работи в сградата на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Девня по две обособени позиции

Описание

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за повишаване енергийната ефективност на СУ „Васил Левски“, гр. Девня“.
Обособена позиция № 2: „Строителни дейности, необходими за доставка и монтаж на мебели, мултимедийни проектори и интерактивни дъски за нуждите на СУ „Васил Левски“, гр. Девня“.
Проектът цели внедряване на мерки за енергийна ефективност с което да се осигури подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура. По обособена позиция № 1 се предвижда полагане на топлоизолация по стени и тавани, монтаж ВЕИ, подмяна на бойлери и водоразоределение, подмяна на осветителни тела, подмяна покривно водоотвеждане. По обособена позиция № 2 се предвижда демонтаж на стар паркет и полагане на нов ламинат, боядисване с латекс на помещения.
ВАЖНО! На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят ще възложи обособена позиция № 2 „Строителни дейности, необходими за доставка и монтаж на мебели, мултимедийни проектори и интерактивни дъски за нуждите на СУ „Васил Левски“, гр. Девня“ по реда, валиден за индивидуалната й стойност. По настоящата обществена поръчка участниците могат да подават оферти само за Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за повишаване енергийната ефективност на СУ „Васил Левски“, гр. Девня“.
 
 
 

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 0519 47011

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Съобщения

Важно съобщение относно представянето на ЕЕДОП

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Приложение Ценово Предложение

Друга полезна информация

Документация за участие

Образци към документацията за участие

Образец на Количествено-стойностна сметка

Проект за договор

Проектна документация

Обявление за възложена поръчка

Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление

Договор за възлагане на допълнителни СМР

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка за допълнителни СМР

Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция 2

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 16.3.2018 г. 15:06:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0003
  • Дата на публикуване в ПОП: 16.3.2018 г. 15:40:00
  • Дата на публикуване в РОП: 16.3.2018 г. 15:40:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0003
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки