Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня част 2. бул. Съединение - кв. Повеляново

Описание

Техническото решение в план съвпада със съществуващото ситуационно развитие на бул. „Съединение“.

Проектните габарити са както следва:

 • От км. 0+000 до км. 0+070:
  • 6,50 м. – 2 ленти х 3,25 м.
 • От км. 0+070 до км. 0+480:
  • 8,00 м. – 2 ленти х 4,00 м.
 • От км. 0+480 до км. 0+560:
  • 8,50 м. – 2 ленти х 4,25 м.
 • От км. 0+560 до км. 1+063,49:
  • 8,00 м. – 2 ленти х 4,00 м.

Не се предвижда уширение на съществуващата пътна настилка с нова пътна конструкция.

Напречния наклон на настилката е двустранен – 2,50 %, а в някои криви – едностранен. Изборът на напречен наклон е съобразен с изградената система от дъждоприемни и ревизионни шахти за отводняване на пътната настилка от повърхностни води.

Напречният наклон на тротоарите е 2% към настилката.

Проектното решение предвижда разваляне на съществуващите бордюри и изграждане на нови бетонови бордюри с размери 18/35 върху бетонова основа, като пред входовете за дворове и гаражи е предвидено понижаване на бордюрната линия.

Предвижда се разваляне на съществуващия деформиран тротоар от бетонови плочи и изграждане на нов, от бетонови плочи 30/30/4, върху подложка от пясък 5 см. Основата на тротоарната настилка ще се изпълнява от несортиран трошен камък, с дебелина 25 см. Където тротоара не е ограничен от огради и дворове на къщи се предвижда оформянето му в края да се изпълни от бетонов бордюр 8/16 см.

При напречните пресичания тротоара се изпълнява с бетонови тактилни плочи, като бетоновите бордюри са понижени до h=0 см.

Пространството, оформящо се между уличната настилка и тротоара се предвижда да бъде запълнено с хумус.

За износващ пласт на платната за движение е приет плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

За долен пласт на покритието е приета асфалтова смес /биндер/ тип 0/20 с променлива дебелина – минимум 4 см.

За съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти е предвиден ремонт и повдигане до нивото на новото нивелетно положение на настилката. Не се предвижда изпълнение на нови дъждоприемни шахти.

Хоризонталната маркировка ще се изпълнява от бяла термопластична боя със светлоотражателни перли.

За вертикална сигнализация са предвидени стандартни знаци от II-ри типоразмер, със светлоотражателно фолио клас II, съгласно БДС EN12899.

Контакти

инж. Галина Димитрова - Началник сектор УТ

Тодор Рачински - юрист

тел. 0519 47011

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Протоколи и доклади

Протокол от заседанието на комисията

Протокол 2 от заседанието на комисията

Протокол 3 от заседанието на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Обжалване

Информация при производство по обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Анекс № 1 за изменение на Договор № 1007-141

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Документация

Техническа спецификация

Работен проект

Образци за участие

Количествена сметка

Разяснения по документацията

Обявление за изменение на договор за обществена поръчка

 • Статус: Открита
 • Публикувано: 30.7.2019 г. 14:43:00
 • Номер в ПОП: 00510-2019-0011
 • Дата на публикуване в ПОП: 30.7.2019 г. 0:00:00
 • Дата на публикуване в РОП: 30.7.2019 г. 0:00:00
 • Номер в РОП: 00510-2019-0011
 • Линк към преписката в ПОП: Връзка
 • Линк към преписката в РОП: Връзка
 • Линк към решението в РОП: Връзка
 • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки