Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня част 2. бул. Съединение - кв. Повеляново

  • Публикувано: 2.7.2019 г. 13:50:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки