Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, генерирани на територията на Община Девня

Описание

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на отпадъци и транспортирането им, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация.

Контакти

инж. Нели Павлова, тел. 0519/47011

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Протоколи и доклади

Протоколи и доклад от заседанията на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Образци към документацията за участие

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за извършване на комплексна оценка на офертите

Проект на договор

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 17.5.2019 г. 13:59:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0009
  • Дата на публикуване в ПОП: 20.5.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 20.5.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0009
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки