Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Поддържане, основен и текущ ремонт, благоустрояване, реконструкция и рехабилитация на пътна и улична мрежа на територията на Община Девня по две обособени позиции

Описание

Поръчката предвижда сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка за извършване на следните дейности:

Обособена позиция 1: Поддържане, основен ремонт, текущ ремонт, благоустрояване, реконструкция и рехабилитация на: общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, участъци от републикански пътища на територията на община Девня, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни площадки.

Поддържането (текущ ремонт) се осъществява чрез отстраняване на отделни повреди по пътното платно; възстановяване на разрушени тротоари, бордюри,  отводнителни съоръжения в отделни участъци; ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др; отстраняване на отделни деформации; ремонт и запълване на фуги и други на пътни съоръжения.

Извършването работите в отделните участъци  ще се  осъществява за всеки отделен случай, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, с подробно описани в съдържанието му точни количества, местонахождение на обекта, срок за изпълнение, при съблюдаване стойностните граници на максимално определения финансов ресурс.

Обособена позиция 2:

Ремонт на улична и пътна мрежа на Община Девня и населените места, чрез инжекционен метод – технология за запълване на дупки и пукнатини, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и изключително бързо разпадаща се катионна емулсия.

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са насочени към инвестиции за подобряване качеството на части от основната улична инфраструктура на населените места и общинските пътища в община Девня.

Уличната мрежа във всички населени места в община Девня е развита. Настилките са износени и подлежат на ремонт и възстановяване. Участъците на уличната и пътната мрежа, предмет на текущ ремонт и възстановителни дейности, са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят от рехабилитация.

Износващият пласт на настилката е плътен асфалтобетон. Основните повреди са дупки, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване на настилката.

Контакти

инж. Галина Димитрова тел. 051947011

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Съобщения

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Протоколи и доклади

Протокол № 1003-47/25.05.2018

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 1

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка по Обособена позиция 2

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Техническо предложение по ОП1

Техническо предложение по ОП 2

Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 1

Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 2

Ценово предложение по ОП 1

Ценово предложение по ОП2

Друга полезна информация

Документация за участие

Образци към документацията за участие

Техническа спецификация

Критерии за възлагане и методика за оценяване

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 25.4.2018 г. 12:14:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0004
  • Дата на публикуване в ПОП: 25.4.2018 г. 12:30:00
  • Дата на публикуване в РОП: 25.4.2018 г. 12:30:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0004
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки