Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи на обекти, собственост на Община Девня

Описание

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти, сгради и съоръжения, собственост на Община Девня. Строително-монтажните работи, възлагани с конкретните договори, ще се изразяват основно, но не само, в следните работи: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.

Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на Рамковото споразумение, ще зависят от конкретната необходимост на Възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на Рамковото споразумение.

За всеки конкретен договор за изпълнение, който ще бъде сключен в рамките на споразумението, Възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, като ще конкретизира вида, обема на работата и максималния срок за изпълнение в отправяната до изпълнителите писмена покана за представяне на оферта.

В случай че при провеждане на процедурата се установи, че не е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия, възложителят ще сключи рамково споразумение само с участниците, които отговарят на критериите за подбор и чиито оферти отговарят на предварително обявените условия, независимо че броят на класираните участниците ще бъде по-малък от трима.

Контакти

инж. Галина Димитрова, 0519 47011

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Съобщения

Съобщение за допусната фактическа грешка

Съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на постъпилите оферти

Съобщение за допусната явна фактическа грешка

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Рамково споразумение

Обявление за възложена поръчка

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци

Разяснение №1

Обявление за възложени поръчки през първото тримесечие

Обявление за възложени поръчки през второто тримесечие

Обявление 1500-106 за приключване на договор 1007-247

Обявление 1500-107 за приключване на договор 1007-211

Обявление 1500-108 за приключване на договор 1007-236

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 5.2.2018 г. 14:48:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0001
  • Дата на публикуване в ПОП: 5.2.2018 г. 17:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 5.2.2018 г. 17:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0001
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки