Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Индикативни оферти за Доставка, монтаж, демонтаж, изолация, дейности, свързани с топлоизолация, както и съпътстващите ги СМР дейности; дейности свързани с подмяна на стара дограма и остъкляване, ведно със съпътстващите ги СМР дейности; топлоизолация на стени и подови конструкции, ведно със съпътстващите ги СМР дейности; вътрешни дейности

Описание

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект "Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда - общинска собственост Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня по Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, каним всички заинтересувани да представят индикативни оферти за определяне на стойността на разходите на дейностите, подробно описани в Техническата спецификация и Количествено-стойностната сметка.

Друга полезна информация

Покана за представяне на индикативни оферти

Количествено-стойностна сметка

Оферта Инфраструктурно строителство

Оферта Ер Билд Инженеринг

Оферта Калея Трейд

Протокол от работата на комисията

Заповед за определяне на стойността на разхода

  • Публикувано: 25.6.2018 г. 14:55:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки