Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми от квотата на Община Девня

Описание

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извършва превоз на пътници по междуобщински, междуселищни и градски линии по утвърдени транспортни схеми, както следва: Варна-Девня, Девня-Суворово, Девня-Вълчи дол, Девня-Падина-Провадия, Девня-Падина, Девня-градска линия. Изпълнението на курсовете от транспортните схеми да се извършва със собствени, на лизинг или наети транспортни средства. Участникът следва да осигури общ брой основни автомобили 9 броя, като за цялата транспортна схема да се осигурят 4 бр. резервни автобуси. Обществения пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня се осъществява по основна градска автобусна линия № 1. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня, подробно описани по маршрути и времево разпределение в Техническата спецификация.

Предварително обявление

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Съобщения

Съобщение за допусната техническа грешка

Протоколи и доклади

Протокол №1003-46

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци на документи

Проект на договор

Решение № РД-15-7710-9/21.05.2015г. на Областен управител на област Варна

Обявление за прекратяване на обществена поръчка

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 3.4.2017 г. 13:33:00
  • Дата на публикуване в РОП: 3.4.2017 г. 11:30:00
  • Номер в РОП: 00510-2017-0004

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки