Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Пряко договаряне: Организиране и провеждане на празници и културни събития от културния календар на Община Девня през 2020г.

Описание

Основната цел на поръчката е да се избере изпълнител, който ще организира и ще подпомага Възложителя при различни събития и инициативи, с които ще се честват празници, включени в културния календар на Община Девня през 2020г., а именно: 6 януари Богоявление, 3 март - Национален празник на Република България, 16 март - Тодоровден, 8 април Великден, 23 май празник на село Кипра, 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 25 май празник на село Падина, 1 юни Международен ден на детето,  25-27 август Мастър Шеф, месец август - лятно кино на открито, 17 септември - празник на пенсионера, 25 декември Рождество Христово (Коледа), 31 декември Нова година.

Контакти

Донка Йорданова, заместник-кмет

Съобщения

Покана за участие в пряко договаряне

Протоколи и доклади

Доклад

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Техническа спецификация

Решение за провеждане на процедурата

Образци за участие

Образец на ЕЕДОП

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 18.12.2019 г. 14:21:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0013
  • Дата на публикуване в ПОП: 18.12.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 18.12.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0013
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки