Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Пряко договаряне: Организиране и провеждане на празници и културни събития от културния календар на Община Девня през 2019г.

Описание

Основната цел на поръчката е да се избере изпълнител, който ще организира и ще подпомага Възложителя при различни събития и инициативи, с които ще се честват празници, включени в културния календар на Община Девня през 2018г., а именно: 6 януари Богоявление, 3 март - Национален празник на Република България, 16 март - Тодоровден, 8 април Великден, 23 май празник на село Кипра, 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 25 май празник на село Падина, 1 юни Международен ден на детето, месец юли Надиграване, 25-27 август Мастър Шеф, месец август - лятно кино на открито, 17 септември - празник на пенсионера, 25 декември Рождество Христово (Коледа), 31 декември Нова година.

Контакти

Донка Йорданова

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци към документацията за участие

Решение за откриване на обществена поръчка

Покани за представяне на оферти

Протокол от провеждане на преговори

Доклад за проведените преговори

Решение за определяне на изпълнител

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 20.12.2018 г. 11:24:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0015
  • Дата на публикуване в ПОП: 20.12.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 20.12.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0015
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки