Профил на купувача

Процедури по ЗОП

"Организиране и провеждане на празници и културни събития от културния календар на Община Девня през 2018г." - пряко договаряне

Описание

Основната цел на поръчката е да се избере изпълнител, който ще организира и ще подпомага Възложителя при различни събития и инициативи, с които ще се честват празници, включени в културния календар на Община Девня през 2018г., а именно: 6 януари Богоявление, 24 февруари Тодоров ден, 3 март, 8 април Великден, 23 май празник на село Кипра, 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 25 май празник на село Падина, 1 юни Международен ден на детето, юни Надсвирване, юли Надиграване, 27 август празник на град Девня, септември Мастер Шеф, 25 декември Коледа, 31 декември Нова година.

 При изпълнение на обществената поръчка избраният Изпълнител ще трябва да съблюдава, спазва и законовите и подзаконовите нормативни актове, във връзка с организирането на мероприятия, събития и изяви.

Изпълнението на отделните дейности от предмета на поръчката започва след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, в което ще бъде посочено мероприятието, датата, мястото и необходимите изходни данни за изпълнение предмета на поръчката/възлагателното писмо/дейност.

Всички материали и дейности във връзка с осъществяване на услугата ще се приемат с Приемо предавателен протокол - подписан от представител на Възложителя и Изпълнителя.

Контакти

Донка Йорданова - зам.кмет на Община Девня, 051947011

Предварително обявление

Покани за участие в преговори

Решение за откриване на процедурата

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Доклад от комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Образци

Указания за участие

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор за обществена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 29.11.2017 г. 13:51:00
  • Номер в ПОП: 00510-2017-0008
  • Дата на публикуване в РОП: 29.11.2017 г. 15:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2017-0008
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки