Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги по косене на тревни площи на територията на Община Девня

Описание

В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да   извърши следните дейности:

•          Косене на тревни площи – зелени площи в населените места и терени залесени с горски видове насаждения;

•          Събиране на окосената трева.

Окосяването се извършва на територията на населените места в община Девня, област Варна.

Обектите са всички тревни площи в населените места на територията на общината – гр. Девня, с. Кипра и с. Падина, а при необходимост – и площи извън населените места. Приблизителна обща площ територии за косене – 600 дка. Работата се възлага по обекти ежемесечно чрез възлагателни писма според необходимостта на Възложителя и разполагаемите бюджетни средства.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да спазва действащите нормативни актове от национално и местно значение, имащи отношение към предмета на поръчката.

Контакти

инж. Нели Павлова, началник сектор "ЕЧИ", тел. 051947060

Протоколи и доклади

Протокол

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Техническа спецификация

Указания за участие

Образци

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 24.4.2019 г. 14:40:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0006
  • Дата на публикуване в ПОП: 24.4.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 24.4.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0006
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки