Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги по косене на тревни площи на територията на Община Девня

Описание

В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да   извърши следните дейности:

•          Косене на тревни площи – зелени площи в населените места и терени залесени с горски видове насаждения;

•          Събиране на окосената трева.

Окосяването се извършва на територията на населените места в община Девня, област Варна.

Обектите са всички тревни площи в населените места на територията на общината – гр. Девня, с. Кипра и с. Падина, а при необходимост – и площи извън населените места. Приблизителна обща площ територии за косене – 600 дка. Работата се възлага по обекти ежемесечно чрез възлагателни писма според необходимостта на Възложителя и разполагаемите бюджетни средства.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да спазва действащите нормативни актове от национално и местно значение, имащи отношение към предмета на поръчката.

Контакти

инж. Нели Павлова, началник сектор "ЕЧИ", тел. 051947060

Протоколи и доклади

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Образци

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 11.2.2019 г. 15:09:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0004
  • Дата на публикуване в ПОП: 11.2.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 11.2.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0004
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки