Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по ЗОП за период от 24 месеца, считано от сключването на договор.

Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

Контакти

Радка Димитрова 0519 47011

адв. Тодор Рачински 089 7993636

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка по ОП1

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка по ОП2

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка по ОП3

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1

Договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2

Договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 3

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци

Техническа спецификация

Образец на еЕЕДОП

Обявление за възложена поръчка

Обявления за приключени договори за обществена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 30.8.2018 г. 13:59:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0010
  • Дата на публикуване в ПОП: 30.8.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 30.8.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0010
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки