Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж гр. Девня в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по ЗОП за период от 24 месеца, считано от сключването на договор.

Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

Контакти

Радка Димитрова, адв. Тодор Рачински

тел. 051947011

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Протоколи и доклади

Протокол № 1003-72 от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията

Доклад от комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на поръчката по Обособена позиция № 4

Заповед № 1002-265 за избор на изпълнител по Обособена позиция № 1

Заповед № 1002-266 за избор на изпълнител по Обособена позиция № 2

Заповед № 1002-267 за избор на изпълнител по Обособена позиция № 3

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения по ОП 1

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения по ОП2

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения по ОП 3

Друга полезна информация

Документация за участие

Техническа спецификация

Образци

Обявление за възложена поръчка

Обявления за приключен договор за обществена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 13.6.2018 г. 11:40:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0007
  • Дата на публикуване в ПОП: 13.6.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 13.6.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0007
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки