Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти на територията на Община Девня за нуждите на Домашен социален патронаж по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по ЗОП за период от 24 месеца, считано от сключването на договор.

Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

Контакти

Радка Димитрова - гл.специалист сектор "Домашен социален патронаж"

тел. 0519 47011

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на обществената поръчка

Друга полезна информация

Документация за участие

Образци за участие и проект на договор

Техническа спецификация

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 21.5.2018 г. 11:14:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0006
  • Дата на публикуване в ПОП: 21.5.2016 г. 10:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0006
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки