Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти по шестнадесет обособени позиции, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня и на ДГ “Незабравка”– филиал „Детелина“ – гр. Девня за Детска  млечна кухня, в рамките на прогнозните количества от Техническите спецификации към документацията за участие в процедурата по ЗОП, като Обособените позиции са съобразно посоченото в Обявлението и Документацията.

Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

Контакти

Радка Димитрова, 0884331812

Предварително обявление

Решение

Обявление

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията - утвърдени от възложителя

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Заповед за изменение на заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договори за възлагане на обществена поръчка по Обособени позиции №1-3, 6, 8-16

Технически предложения

Ценови предложения

Договори за възлагане на обществена поръчка по Обособени позиции №4, 5, 7

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци

Обявления за възложена поръчка

Обявления за приключени договори за обществена поръчка

Обявление за изменение

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 14.6.2017 г. 13:49:00
  • Дата на публикуване в РОП: 14.6.2017 г. 16:30:00
  • Номер в РОП: 00510-2017-0006
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки