Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Инженеринг - внедряване на енергоспестяващи мерки, проектиране, модернизация и ремонт на уличното осветление на община Девня чрез договор с гарантиран резултат

Описание

В предмета на поръчката се включва сключване на Договор с предмет: „Инженеринг - внедряване на енергоспестяващи мерки, проектиране, модернизация и ремонт на уличното осветление на община Девня чрез договор с гарантиран резултат(ЕСКО договор)" във вид, който да позволи достигането на енергопотребление, съгласно Доклади за обследване за енергийна ефективност, намаляване на парниковите емисии, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им, осигуряването на гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатация на системата външно изкуствено осветление, които Изпълнителят трябва да осигури, съгласно Докладите за обследване за енергийна ефективност, като едновременно с това се изпълнят описаните в тях строителни и съпътстващи ремонтни работи, които да гарантират експлоатационната годност на реализираните енергоспестяващи мерки. 

Предвидените видове работи включват най-малко, но не се ограничават до:

1. Цялостно светотехническо проектиране на системата за изкуствено външно осветление (улично осветление) на територията на населените места на община Девня;

2. Подмяна на съществуващи конвенционални осветителни тела с нови енергоефективни светодиодни осветителни тела;

3. Подмяна на амортизирани и изграждане на нови елементи от мрежата външно осветление на община Девня – електрически стълбове, конзоли, електрически захранващи табла, канална и въздушна електрическа кабелна мрежа;

4. Внедряване на нова интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление, позволяваща надграждане с цел следене и управление и на други показатели и параметри на транспортната и инженерна инфраструктура, както и на околната среда и микроклимат на територията на община Девня;

5. Мониторинг и наблюдение на системата за външно изкуствено осветление на община Девня, с цел осигуряване на гарантираното годишно потребление на електрическа енергия и изпълнение на енергоефективните мерки за целия срок на договора. 

Участниците имат право да предложат и допълнителни дейности, които ще спомогнат за изпълнение на заложените в доклада за енергийна ефективност мерки, но в рамките на предложения бюджет.

Видовете работи трябва да бъдат извършени на два етапа:

 • Етап I – Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в системата за улично осветление;
 • Етап II -  Енергиен мониторинг и мениджмънт на системата за улично осветление на община Девня.

Контакти

Кънчо Минчев - Началник-отдел "ФСМДОКХД"

Тодор Рачински - юрист

тел. 051947011

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за извършване на комплексна оценка на офертите

Образци за участие

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за поръчка

 • Статус: Прекратена
 • Публикувано: 21.4.2020 г. 10:31:00
 • Номер в ПОП: 00510-2020-0005
 • Дата на публикуване в ПОП: 21.4.2020 г. 0:00:00
 • Дата на публикуване в РОП: 21.4.2020 г. 0:00:00
 • Номер в РОП: 00510-2020-0005
 • Линк към преписката в ПОП: Връзка
 • Линк към преписката в РОП: Връзка
 • Линк към решението в РОП: Връзка
 • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки