Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане

Описание

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извърши доставка на горива та се осъществява чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на Изпълнителя на територията на община Девня и страната, съобразно необходимостта на Възложителя.

Крайни получатели: МПС и друга техника на Община Девня, които ще се зареждат от колонки на бензиностанции, собственост или стопанисвани от определения за изпълнител на поръчката участник, които се намират на територията на община Девня и страната.

Прогнозни количества за целия срок на договора:

-  Автомобилен бензин А 95Н – до 30 000 (тридесет хиляди) литра;

-  Дизелово гориво – до 100 000 (сто хиляди) литра.

Забележка: Посочените количества са прогнозни и не ограничават или задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем. Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не ги закупи) в пълен обем или да закупи от единия вид гориво повече за сметка на другия вид гориво, но в рамките на прогнозната стойност по договора

Контакти

Димитрина Щерева - експерт сектор ТС при Община Девня

тел. 0519 47011

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Образци

Техническа спецификация

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 23.10.2018 г. 13:50:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0011
  • Дата на публикуване в ПОП: 23.10.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 23.10.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0011
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки