Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002567/10.07.2015г.

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 23.12.2015 г. с Платежно нареждане
- Основание за плащане:
                      Ф-ра №0000002567/10.07.2015г.,Сума     1045.50 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002562/10.07.2015г.,Сума       691.20 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002564/10.07.2015г.,Сума   21580.21 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002563/10.07.2015г.,Сума         15.45 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002602/08.06.2015г.,Сума     1160.80 лв. с ДДС
 
                      Ф-ра №0000002601/08.06.2015г.,Сума     5127.98 лв. с ДДС                    
                      Ф-ра №0000002599/04.06.2015г.,Сума    25051.20 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002597/04.06.2015г.,Сума        432.00 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002600/04.06.2015г.,Сума      5964.84 лв. с ДДС  

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 19.1.2016 г. 10:43:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00