Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000000016 / 06.08.2015 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-330/ 09.09.2014 г.
- Предмет на договора:   Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение в община Девня  "Организиране и изпълнение на информация и публичност   по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП’’
 
            - Дата на плащане - 28.12.2015 г. с Платежно нареждане    
            - Основание за плащане: Фактура №0000000016 / 06.08.2015 г., Платежно
            - Размер на плащането – 17 069.55 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 21.1.2016 г. 12:14:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00