Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000002392/16.10.2014 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
            - Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
            - Дата на плащане - 21.11.2014 г. с Платежно нареждане №МО 5544
            - Основание за плащане: Фактура №0000002392/16.10.2014 г., Платежно
            - Размер на плащането - 21 523.49 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 3.12.2014 г. 14:26:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00