Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Ремонт и външно саниране на сградата на НЧ ”Просвета-1900” – гр. Девня

Описание

Възложител на настоящата процедура – публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на ЗОП, на основание чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, е Народно читалище „Просвета-1900“ – гр. Девня, ЕИК 000085157, рег. по ф.д. № 3578/1997 на Bарненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Девня 9163, бул. Съединение № 165, представлявано от председателя на читалището Недко Петров Царев.
Адрес на възложителя:
гр. Девня, бул. „Съединение“ №165, п.к. 9163, тел.: 0519 8031.
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 03/07/2/0/00888, на Народно читалище „Просвета 1900” – гр. Девня с Държавен фонд „Земеделие“ по  Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура: от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Предвижда се да се извършат СМР – покривни работи свързани с подмяна на покривни покрития и хидроизолация и СМР – подмяна на дограма и ремонт и външно саниране на НЧ“Просвета 1900“-гр. Девня.

Контакти

гр. Девня, бул. „Съединение“ №165, п.к. 9163, тел.: 0519 8031.

Предварително обявление

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Съобщения

Важно съобщение относно представянето на ЕЕДОП

Коригиран образец № 2

Разяснения по условията на поръчката

Разяснения по условията на поръчката

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Протоколи и доклади

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията (утвърден)

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Приложение към Договор за възлагане на обществена поръчка

Приложение към Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Документация за обществена поръчка

Проект на договор

Количествена сметка

Инвестиционен технически проект

Част Архитектура

Конструктивно становище

Образци за участие

Образец на КСС

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 15.3.2018 г. 12:57:00
  • Номер в ПОП: 05594-2018-0002
  • Дата на публикуване в ПОП: 15.3.2018 г. 15:50:00
  • Дата на публикуване в РОП: 15.3.2018 г. 15:50:00
  • Номер в РОП: 05594-2018-0002
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки