Профил на купувача

Процедури по ЗОП

(ПРЕКРАТЕНА) Ремонт и външно саниране на сградата на НЧ ”Просвета-1900” – гр. Девня

Описание

 
Възложител на настоящата процедура – публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на ЗОП, на основание чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, е Народно читалище „Просвета-1900“ – гр. Девня, ЕИК 000085157, рег. по ф.д. № 3578/1997 на Bарненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Девня 9163, бул. Съединение № 165, представлявано от председателя на читалището Недко Петров Царев.
Адрес на възложителя:
гр. Девня, бул. „Съединение“ №165, п.к. 9163, тел.: 0519 8031.
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 03/07/2/0/00888, на Народно читалище „Просвета 1900” – гр. Девня с Държавен фонд „Земеделие“ по  Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура: от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Предвижда се да се извършат СМР – покривни работи свързани с подмяна на покривни покрития и хидроизолация и СМР – подмяна на дограма и ремонт и външно саниране на НЧ“Просвета 1900“-гр. Девня.

Контакти

гр. Девня, бул. „Съединение“ №165, п.к. 9163, тел.: 0519 8031.

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на обществената поръчка

Обявление за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Указания за участие

Таблица СМР и количества

Образци на документи за участие

Разяснения по условията на поръчката

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 13.2.2018 г. 17:56:00
  • Номер в ПОП: 05594-2018-0001
  • Дата на публикуване в ПОП: 14.2.2018 г. 16:30:00
  • Дата на публикуване в РОП: 14.2.2018 г. 16:30:00
  • Номер в РОП: 05594-2018-0001
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки