Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Строителство и реконструкция на местен път № VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км.1+600 до км.3+555

Описание

 

7.1. Съществуващо положение:

От км.1+600 до км.2+070 съществуващият път е със следните параметри: две ленти за движение – 2х3,25 м., два банкета – с променлива ширина от 1,00м. до 1,5 м.

Настилката в участъка е в лошо състояние: целостта и е компрометирана, напречните и надлъжните наклони възпрепятстват правилното отводняване на пътното платно, затревените банкети не позволяват оттичането на повърхностните води от пътните ленти, има неравности по платното.

От км.2+070 до км.3+555 е временен път с настилка от макадам с ширина от 5,5 м. до 7,00 м. В участъка липсват отводнителни елементи, настилката е неподходяща за тежкотоварни автомобили.

На км. 2+070 има съществуващо Т-образно кръстовище между асфалтовия път и временния.

На км.3+555 има съществуващо Т-образно кръстовище между временния път и съществуващ асфалтов път.

 

7.2. Проектно решение:

7.2.1.   Габарит

7.2.1.1. В участък от км. 1+600 до км.2+070 се запазва съществуващия габарит:

- Лента за движение – 2х3,25 м.;

- Банкет – 2х1,25 м.

7.2.1.2. В участък от км.2+070 до км.3+555:

- Лента за движение – 2х3,25 м.;

- Банкет – 2х1,25 м.

- Уширения на пътните платна при имот 136 / 1.196

 

7.2.2.   Настилка и напречни профили

7.2.2.1. Пътна конструкция в участък от км. 1+600 до км.2+070 – рехабилитация и реконструкция

- Горен пласт на покритието – изравнителен пласт тип „А“ – 4 см.

- Долен пласт на покритието – биндер – мин. 4 см.

7.2.2.2. Пътна конструкция в участък от км.2+070 до км.3+555 – нов път

- Горен пласт на покритието – изравнителен пласт тип „А“ – 4 см.

- Долен пласт на покритието – биндер – 5 см.

- Битумизирана основа – 6 см.

- Трошено-каменна основа – 35 см.

 

7.2.3.   Отводняване

Повърхностното отводняване се извършва посредством двустранен напречен и надлъжен наклон на пътното тяло. Предвижда се изграждането на бетонова ригола с бордюри 18/35 и облицовани окопи.

За отводняване на високите насипи се предвижда изграждането на бетонови улеи. Ще се изградят тръбни водостоци и напречни отводнители с дъждоприемни шахти.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 051947011

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка

Анекс № 1

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за поръчка

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци за участие

Съобщение за допусната фактическа грешка

Актуален образец № 2 Техническо предложение

Протокол от работата на комисията

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 16.11.2018 г. 11:34:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0013
  • Дата на публикуване в ПОП: 16.11.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 16.11.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0013
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки