Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Провеждане на пазарни консултации по проект „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Девня, област Варна“

Описание

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Девня с проект „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Девня, област Варна“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020г., моля да представите индикативни оферти по отношение на услуги, подробно посочени в приложения към настоящата покана образец на количествено-стойностна сметка, за следните обекти:
1/ Път VAR 2131 – Път III-2009 – с. Кипра от км 0+000.00 до км 0+873.69
2/ Път VAR 1141 – Път VAR 1145 – Път I-2 – с. Кипра от км 0+000.00 до км 0+398.14
3/ Път VAR 1444 – Път I-2 – кв. Девня от км 0+000.00 до км 0+498.94
4/ Път VAR 1132 – Път III-2008 – Девня – ЖП Гара Повеляново от км 0+000.00 до км 4+909.63

Протоколи и доклади

Протокол

Решение за завършване на процедурата

Заповед

Друга полезна информация

Покана за провеждане на пазарна консултация

Техническа спецификация

Образец на количествено-стойностна сметка

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 15.9.2016 г. 15:29:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки