Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги на Община Девня по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Девня

Контакти

Община Девня, бул. Съединение №78, За: инж.Нели Павлова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47060, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/predostavyane-na-uslugi-na-obcshina-devnya

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000002083/05.11.2015 г

Фактура №0000002020/05.10.2015 г

Друга полезна информация

Решение

Информация за изпълнен договор

Информация за сключен договор

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 11.8.2015 г. 12:18:00
  • Дата на публикуване в РОП: 10.8.2015 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 681729
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки