Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Организиране и провеждане на чуждоезиково обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП

Решение за завършване на процедурата

Решение за прекратяване

Освобождаване на гаранциите

Възстановяване на гаранции за участие

Възстановяване на гаранции за участие

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 7.8.2015 г. 16:10:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки