Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Организиране и провеждане на публични събития, зелено и снежно училище, транспорт и пресконференции по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП

Описание

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА!


Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на публични събития - 8 броя кръгли маси” – „икономически най-изгодна оферта”
 
Обособена позиция №2:  „Организиране и провеждане на зелено и снежно училище” - „икономически най-изгодна оферта”
 
Обособена позиция №3:  „Осигуряване на транспорт” - „най-ниска цена”
 
Обособена позиция №4: „Организиране и провеждане на пресконференции”  
„най-ниска цена”

Община Девня реализира проект: „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня”, по схема „ИНТЕГРА”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на трайна интеграция за най-маргинализираните общности и повишаване качеството им на живот, като за постигане на целта се приложи интегриран подход. Началото на интегрирания подход е определен от обективната действителност на „Жилищната политика” при маргиналните групи. Изключително важно за лицата, които живеят в сегрегираните квартали, безработните и хората в неравностойно социално положение от целевата група е да осмислят и приемат необходимостта от промяна на живота си: да се обучават, за да си осигурят работно място и да могат да изградят свой дом. Следващата стъпка в правилната посока, която е предмет на настоящия проект е интегрирането им в общността. Това несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо самочувствие и реален шанс за включване в житейския и трудов процес и изявата им в обществото.Общата цел ще бъде постигната чрез специфичните цели: 1. Подпомагане реализацията на пазара на труда на маргинализираните групи;2. Осигуряване на равен достъп до обучение и образование ;3. Подкрепа за социално включване, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и здравеопазване;4. Подобряване на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи;5. Повишаване капацитета на Община Девня като доставчик на услуги в общността.Община Девня ще възложи поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на публични събития, зелено и снежно училище, транспорт и пресконференции по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. за проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” на четири обособени позиции” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.1. По Обособена позиция №1: е предвидено организиране и провеждане на публични събития - 8 броя кръгли маси” – „икономически най-изгодна оферта”; 2.По Обособена позиция №2: са предвидени организиране и провеждане на зелено и снежно училище за по 150 деца и техните придружители - „икономически най-изгодна оферта”; 3.По Обособена позиция №3: е заложено осигуряване на транспорт за необходимостите на целевата група при реализиране на клубовете по интереси - „най-ниска цена”. 4. По Обособена позиция №4:е предвидено организиране и провеждане на на 3 броя пресконференции - начална, междинна за отчета напредъка по проекта и заключителна - „най-ниска цена” Конкретните дейности и техните параметри, попадащи в обхвата на обществената поръчка са отразени в техническите спецификации на обособените позиции на обществената поръчка.

Контакти

Община Девня, бул."Съединение" №78, За: Диана Великова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: d.velikova@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/organizirane-i-provezhdane-na-publichni-sbitiya

Предварително обявление

Обявление

Разяснения по документацията за участие

Разяснение

Документация за участие

Решение за завършване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата по 3 обособена позиция 17.02.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата по 3 от 4 обособени позиции 16.02.2015 г.

Решение

Освобождаване на гаранциите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Друга полезна информация

Съобщение

Образци

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 19.1.2015 г. 9:30:00
  • Номер в ПОП: 00510-2015-0002
  • Дата на публикуване в РОП: 16.1.2015 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2015-0002
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки