Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Организиране и провеждане на извънкласни занимания по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП

Описание

Община Девня реализира проект: „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня”, по схема „ИНТЕГРА”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на трайна интеграция за най-маргинализираните общности и  повишаване качеството им на живот, като за постигане на целта се приложи интегриран подход. Началото на интегрирания подход е определен от обективната действителност на „Жилищната политика” при маргиналните групи. Изключително важно за лицата, които живеят в сегрегираните квартали, безработните и хората в неравностойно социално положение от целевата група е да осмислят и приемат необходимостта от    промяна на  живота си: да се обучават, за да си осигурят работно място и да могат да изградят свой дом. Следващата стъпка в правилната посока, която е предмет на настоящия проект е интегрирането им в общността. Това несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо самочувствие и реален шанс за включване в житейския и трудов процес и изявата им  в обществото.
Общата цел ще бъде постигната чрез специфичните цели: 1. Подпомагане реализацията на пазара на труда на маргинализираните групи; 2.Осигуряване на равен достъп до обучение и образование;
3.Подкрепа за социално включване, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и здравеопазване; 4.Подобряване на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи; 5. Повишаване капацитета на Община Девня като доставчик на услуги в общността
            В изпълнение на:
Направление II: „Достъп до образование”    
Дейност №5: Създаване на групи за извънкласни занимания на изоставащите ученици с риск за отпадане от образователната система Община Девня ще възложи поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на извънкласни занимания  по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” за реализацията на проект: «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” схема „ИНТЕГРА” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.,  финансирана от Европейския социален фонд.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, за: Нина Белева, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: beleva_nina@abv.bg, Факс: 0519 47012; Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача:http:// http://pk.devnia.bg/2015/organizirane-i-provezhdane-na-izvnklasni-zanimaniya-2015

Предварително обявление

Обявление

Съобщения

Съобщение до медиите

Протоколи и доклади

Протокол 1003-131/14.10.2015

Протокол 1003-145/12.11.2015

Протокол № 1 от заседание на Комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение за прекратяване

Друга полезна информация

Решение

Документация

Образци

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 15.9.2015 г. 16:07:00
  • Дата на публикуване в РОП: 14.9.2015 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2015-0008
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки