Профил на купувача

Процедури по ЗОП

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ 2015 – 2016 г.

Описание

Пълно описание на предмета на поръчката: Обществената поръчка с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Девня 2015 – 2016 г.” включва следните дейности:
Зимно поддържане :
Опесъчаване
Ръсене с разсол
Машинно снегопочистване
Описаните дейности обхващат :
Улици – гр. Девня, с. Кипра, с. Падина
Общинска пътна мрежа :
VAR1130 – / І - 2, Девня - Варна / - Девня, кв.Повеляново - / ІІІ - 2008 / - 2,8 км.
VAR1132 – / III - 2008, Девня - Страшимирово / Девня, кв.Повеляново -
жп гара Повеляново - / III - 2008 / - 5,96 км.
VAR1133 – / VAR1132, жп гара Повеляново - п.к.ІІІ - 2008 / - Девня,
кв. Химик - / VAR2134 / - 1,36 км.
VAR1136 – / I - 2, Ветрино - Девня / - кариера Марциана – 1,43 км.
VAR1140 – / ІІІ - 9044, Тръстиково - Девня / - Девня, кв. Химик – 1,20 км.
VAR1141 – / VAR1145 / циментов завод - / I - 2 / - 0,48 км.
VAR1144 – / І - 2 / - кв. Девня – 0,485 км.
VAR1145 – / ІІІ - 2009, Девня - Чернево / - циментов завод - / І - 2 / - 3,00 км.
VAR1147 – /ІІІ-2008, Девня - кв.Повеляново/-автостопанство Заводски строежи – 0,56км.
VAR1148 – / ІІІ - 2008, Девня - кв.Повеляново / - Термострой – 0,23 км.
VAR1154–/VAR1132, Девня, кв.Повеляново-жп гара Повеляново/-«ЖП комплекс»ЕАД–0,85км.
VAR1215 – / ІІІ - 208 / Провадия - Добрина - Манастир - Граница общ. (Провадия - Девня ) - Девня / І - 2 / - 4,9 км.
VAR2131 – / ІІІ - 2009, Девня - Чернево / - Кипра – 1,6 км.
VAR2134 – / І - 2, Девня - п.к.ІІІ - 2008 / - ел.подстанция - / VAR1132 / - 1,97 км.
VAR2135 – / VAR1132 / жп гара Повеляново - депо ПО – 1,512 км.
VAR2146 – / ІІІ - 2008, Девня - кв.Повеляново / - / VAR1132 / - 0,555 км.
VAR2149 – / ІІІ - 2008, Девня, кв.Повеляново - Страшимирово / -
кв.Повеляново - / VAR1130 / - 1,58 км.
VAR3137 – / ІІІ - 9044 / кв.Река Девня - обединен гробищен парк -
кв.Девня – 1,28 км.
VAR3138 – / I - 2, Девня, п.к. кв.Повеляново - Варна /  - м. Фазанарията – 0,47 км.
VAR3142 – / VAR2149 / Девня, кв.Повеляново - гробищен парк – 0,47 км. 

Контакти

Община Девня, бул. Съединение 78, За: инж. Галина Димитрова, Р България 9162, Девня, Тел.: 0519 47045, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:http:// www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/zimno-poddrzhane-i-snegopochistvane-2015-2016

Предварително обявление

Обявление

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за промяна на банкова сметка

Съобщение до медиите

Протоколи и доклади

Протокол 2

Протокол 1

Решение за завършване на процедурата

Заповед

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор и приложения

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000013557/24.03.2016 г.

Освобождаване на гаранциите

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация

Документация и проект на договор

Решение

Образци

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 16.6.2015 г. 15:13:00
  • Дата на публикуване в РОП: 15.6.2015 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2015-0004
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки