Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на горива за автомобили собственост на Община Девня. чрез зареждане от бензиностанция с кредитна карта

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки