Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на газьол за отопление за нуждите на ОДЗ Здравец - гр.Девня

Контакти

Обединено детско заведения Здравец, ж.к. Повеляново, ул. Славянска № 2, За: Павлинка Люцканова, Република България 9160, Девня, Тел.: 0519 34445, E-mail:polia03@abv.bg, Факс: 0519 34445Място/места за контакт: Павлинка ЛюцкановаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg.

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Общ размер на плащането - 7 824,60 лв. с ДДС.

Друга полезна информация

Решение

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 26.3.2015 г. 12:26:00
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки