Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на материали и консумативи по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП

Описание

Пълно описание на предмета на поръчката, включително и на обособените позиции и местонахождение: Община Девня реализира проект: „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня”, по схема „ИНТЕГРА”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на трайна интеграция за най-маргинализираните общности и повишаване качеството им на живот, като за постигане на целта се приложи интегриран подход. Началото на интегрирания подход е определен от обективната действителност на „Жилищната политика” при маргиналните групи. Изключително важно за лицата, които живеят в сегрегираните квартали, безработните и хората в неравностойно социално положение от целевата група е да осмислят и приемат необходимостта от промяна на живота си: да се обучават, за да си осигурят работно място и да могат да изградят свой дом. Следващата стъпка в правилната посока, която е предмет на настоящия проект е интегрирането им в общността. Това несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо самочувствие и реален шанс за включване в житейския и трудов процес и изявата им в обществото. Общата цел ще бъде постигната чрез специфичните цели: 1. Подпомагане реализацията на пазара на труда на маргинализираните групи 2. Осигуряване на равен достъп до обучение и образование 3. Подкрепа за социално включване, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и здравеопазване 4. Подобряване на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи 5. Повишаване капацитета на Община Девня като доставчик на услуги в общността Община Девня ще възложи поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали и консумативи по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. за проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» ” на 2 обособени позиции по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на материали и консумативи по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.; Обособена позиция №2: „Доставка на учебници, учебни помагала/пособия по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, за: Нина Белева, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012; Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/dostavka.na.materiali.integra.2015

Предварително обявление

Обявление

Съобщения

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП

Съобщение до медиите

Протоколи и доклади

Протокол 1003-142/09.11.2015

Протокол 1003-138/27.10.2015

Протокол 1003-134/19.10.2015

Протокол - 1003-124/05.10.2015

Скранирано копие на Протокол №1003-124/05.10.2015

Решение за завършване на процедурата

Заповед

Друга полезна информация

Решение

Документация

Образци

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 4.9.2015 г. 15:07:00
  • Дата на публикуване в РОП: 3.9.2015 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2015-0006
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки