Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Девня

Описание

Обществената поръчка включва отпечатване и доставка за нуждите на Община Девня на „ваучери“ съобразно разпоредбите на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, в купюри с номинална стойност от 1, 2, 5 и 10 лева,  със срок на валидност до 31.12.2020г., като количеството на ваучерите, предмет на доставка, е според нуждите на Възложителя, обективирани в количествени заявки.

Контакти

Кънчо Минчев, 051947011

Съобщения

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Информация до АОП за удължен срок за получаване на оферти

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Друга полезна информация

Образци за участие

Обява за обществена поръчка

Документация за обществена поръчка

Информация за обява

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 11.3.2020 г. 11:26:00
  • Номер в ПОП: 9097058
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 9097058
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки