Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Девня

Описание

Обществената поръчка включва отпечатване и доставка за нуждите на Община Девня на „ваучери“ съобразно разпоредбите на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, в купюри с номинална стойност от 1, 2, 5 и 10 лева,  със срок на валидност до 31.12.2020г., като количеството на ваучерите, предмет на доставка, е според нуждите на Възложителя, обективирани в количествени заявки.

Контакти

Кънчо Минчев, 051947011

Съобщения

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Информация до АОП за удължен срок за получаване на оферти

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка

Друга полезна информация

Образци за участие

Обява за обществена поръчка

Документация за обществена поръчка

Информация за обява

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 11.3.2020 г. 11:26:00
  • Номер в ПОП: 9097058
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 9097058
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки