Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Девня

Описание

Обществената поръчка включва отпечатване и доставка за нуждите на Община Девня на „ваучери“ съобразно разпоредбите на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, в купюри с номинална стойност от 1, 2, 5 и 10 лева,  със срок на валидност до 31.12.2019г., като количеството на ваучерите, предмет на доставка, е според нуждите на Възложителя, обективирани в количествени заявки.

Контакти

Кънчо Минчев, Началник отдел ФСМДОКХД, тел. 051947011

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Друга полезна информация

Обява

Указания за участие

Образци

Информация до АОП

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Заповед за определяне на изпълнител

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 11.2.2019 г. 16:40:00
  • Номер в ПОП: 9085556
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 9085556

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки