Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Изпълнение на строително-мотажни работи в сграда – собственост на Община Девня, по две обособени позиции

Описание

Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР за “Разкриване на Образователен детски център за извънучилищна дейност в сградата на бивше ОДЗ І в гр. Девня, кв. Девня, по проект „Красива България”

Предвижда се подмяна на дървен паркет и дограма, облицоване на стините с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 50 мм. на метална конструкция, директно закрепена по стени, монтиране на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600, подмяна на облицовка от керамични плочки на циментов разтвор, ремонт на съществуващата ел. инсталация и изграждане на бетонова площадка с размери 100/150/10 см.

Обособена позиция 2: Изпълнение на ремонтни дейности в сградата на бивше ОДЗ І в гр. Девня, кв. Девня.

Предвижда се цялата сграда да бъде топлоизолирана с външна топлоизолация от EPS с дебелина 6см, като се изпълни топлоизолационна система, със съответните пластове. Техническите характеристики на избрания стабилизиран фасаден експандиран полистирол, следва да са с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK.  Мазилката по фасадите ще бъде минерална.

Предвижда се подмяна на част от водопроводната инсталация в сградата, подмяна на парапет по тераси и ремонт на външни настилки.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 0519 47045

Предварително обявление

Обява за събиране на оферти

Информация до АОП

Съобщения

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция №2

Техническо предложение по Обособена позиция №2

Ценово предложение по Обособена позиция №2

Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция №1

Техническо предложение по Обособена позиция №1

Ценово предложение по Обособена позиция №1

Друга полезна информация

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци на документи и проекти на договор

Единични цени по Обособена позиция 2

КСС образец по Обособена позиция 1

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 10.5.2017 г. 15:18:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки