Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Ремонт на улична и пътна мрежа на Община Девня чрез инжекционен метод

Описание

Ремонт на улична и пътна мрежа на Община Девня и населените места, чрез инжекционен метод – технология за запълване на дупки и пукнатини, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и изключително бързо разпадаща се катионна емулсия.

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са насочени към инвестиции за подобряване качеството на части от основната улична инфраструктура на населените места и общинските пътища в община Девня.

Уличната мрежа във всички населени места в община Девня е развита. Настилките са износени и подлежат на ремонт и възстановяване. Участъците на уличната и пътната мрежа, предмет на текущ ремонт и възстановителни дейности, са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят от рехабилитация.

Износващият пласт на настилката е плътен асфалтобетон. Основните повреди са дупки, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване на настилката.

Контакти

инж. Галина Димитрова, 0519 47045

Предварително обявление

Обява за събиране на оферти

Протоколи и доклади

Протокол № 1003-76 от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Проект на договор

Образци на документи

Указания за участие

Информация до АОП

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 16.5.2017 г. 11:32:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки