Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, диагностика, ремонт на моторни превозни средства, собственост на Община Девня, включително доставка на резервни части, консумативи и принадлежности за тях

Описание

Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на моторните превозни средства, собственост на Община Девня: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка МПС - ремонти, тенекеджийско-бояджийски и стругарски дейности, електрически услуги, профилактика, диагностика, тапицерски услуги и др. Изпълнителят следва да осигури сервизна база за ремонт на наличните МПС.

Ремонтните дейности ще бъдат извършвани при възникнала необходимост от техническо обслужване.

Всички операции по техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонтните дейности на МПС трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител, за съответното превозно средство.

Техническото обслужване следва да се извършва в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията за съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в смяна на филтри, масла и извършване на проверка с оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране, включително:

1/ Смяна на маслен, въздушен и горивен филтър и масло, като типовите филтри, масла и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя в сервизната книжка на автомобила. След смяната на филтрите и маслото се занулява сервизният брояч на автомобилите, които разполагат с такъв, или се записват показанията им в сервизната им книжка.

2/ Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите, включващо проверки на: изпускателната система (изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи); спирачната система; спирачната течност (температура на кипене); нивото на хидравличната течност; нивото на охладителната течност (температура на замръзване); маншоните на полуоските, кормилната рейка, шарнирите за наранявания и скъсвания; състоянието на гумите; амортисьорите; състоянието на акумулатора; стъкломиещата система (чистачките); оглед на ходовата част.

На база на извършените проверки и огледи, Изпълнителят изготвя констативен протокол с препоръки за ремонт, с цел отстраняване на неизправностите и привеждане на автомобилите и техниката в годно за експлоатация състояние.

 Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта, трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода-производител на съответния автомобил или техника.

Изпълнителят трябва да има възможност да извършва ремонти на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати, възли, климатици и климатроници, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост, и други видове ремонтни дейности.

Доставката на резервни части и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Община Девня, е необходима за влагането при текущи, средни и основни ремонти с цел поддържане в състояние на техническа изправност.

Изпълнителят трябва да има възможност да доставя резервни части и консумативи за всички агрегати и възли на посочените моторни превозни средства, като например: части на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатици и климатроници, ходова част и окачване и други.

Място на изпълнение на поръчката – доставките се извършват за сметка на изпълнителя до сервизната му база.

Доставяните части трябва да са качествени и нови и да съответстват с посочените марка и модел на МПС. В случай, че изпълнителят може да предложи резервни части, материали и консумативи от различни производители, то същия следва да даде информация за цената, качеството и предимствата им, и да достави тези които са му посочени от възложителя при цена намалена с процента отстъпка предложен в офертата му.

Доставените резервни части и консумативи следва да бъдат придружени със декларация за произход, сертификат за съответствие и инструкции за монтаж – на хартиен носител на български език.

Контакти

Димитрина Щерева, специалист в отдел УТОС, тел. 051947011

Предварително обявление

Образци

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Указания за участие

Обява

Проект на договор

Заповед за удължаване на срока

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 25.3.2019 г. 16:02:00
  • Номер в ПОП: 9086950
  • Дата на публикуване в ПОП: 25.3.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 25.3.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 9086950
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки