Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Изработване на технически паркоустройствен проект на градски парк „Разсадника“ в град Девня

Описание

Изработването на техническия проект ще бъде възложено на екип правоспособни проектанти. Техническият проект трябва да бъде съобразен съгласно ЗУТ, Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и други относими подзаконови нормативни актове. Проектът следва да бъде придружен от подробна количествено-стойностна сметка. В обяснителната записка проектантите следва да опишат подробно съответните изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, с технически изисквания към тях съобразно действащите норми и стандарти, технология на изпълнение.

 

С настоящата обществена поръчка се цели техническа готовност за кандидатстване с проектни предложения, предвид кратките срокове за подаване на проекти; осигуряване на допустимост по правилата на финансиращата програма; получаване на конкурентни предимства за общината в качеството й на потенциален бенефициент.

 

Територията, предмет на заданието, обхваща градския парк „Разсадника“, съставляващ поземлен имот № 20482.501.2092 по КК на гр. Девня, представляващ УПИ I-2092 „за озеленяване и обществени дейности“, кв.181 по плана на кв. Девня, гр. Девня.

 

Градски парк „Разсадника“ попада в границите на град Девня, квартал Девня, и е с обща площ 35 470 м² Паркът е разположен в имот публична общинска собственост. Основната цел на проекта е подобряване на физическата среда, привлекателността на града и качеството на живот, безопасност, нови възможности за икономическо и социално развитие чрез създаване на единна система от пешеходни и зелени пространства с обща визия, съобразена със спецификата на град Девня, като се запазят и доразвият положителните характеристики на вече изградените обекти.

 

Проектът следва да съдържа предвиждания относно:

1/ Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, зелени площи, детски площадки, поставяне на пейки, беседки, чешми, фонтани, статуи, паметници, градинско обзавеждане.

2/ Изграждане на пешеходни алеи и пътеки, зона за разхождане на домашни любимци, спортни съоръжения предназначени за свободно ползване.

3/ Въвеждане на енергоспестяващо парково осветление.

4/ Създаване на достъпна архитектурна среда.

 

Настоящата процедура включва възлагане само на дейности по проектиране. Осъществяване на авторски надзор от избрания за изпълнител участник ще бъде възложено по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2, от ЗОП, при условие че е осигурено финансиране за реализация на инвестиционните проекти, като стойността на авторския надзор не е включена в прогнозната стойност на настоящата поръчка.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 051947011

Предварително обявление

Обява

Съобщения

Съобщение за допусната явна фактическа грешка

Заповед за удължаване на срок за подаване на оферти

Протоколи и доклади

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци

Проект на договор

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 11.12.2017 г. 16:45:00
  • Номер в ПОП: 9071426
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 9071426

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки