Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на ПИП и изготвяне на Идеен проект за компостираща инсталация и съпътстваща инфраструктура инсталация и за предварително третиране на битови отпадъци“ за нуждите на Община Девня за изготвяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Описание

Обществената поръчка е с предмет „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на ПИП и изготвяне на Идеен проект за   компостираща инсталация и съпътстваща инфраструктура инсталация и за предварително третиране на битови отпадъци“  за нуждите на Община Девня за изготвяне на  проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

Кодове по общия терминологичен речник (CPV):

-           71210000 – Проучване и предпроектни архитектурни услуги;

-           71311000 – Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения.

Основните дейности включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са както следва:

Дейност 1:  изготвяне на ПИП:

•             подготовка на документи за инсталация, в т.ч. предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП), експертни анализи, аналитични документи, хидроложки и геоложки проучвания, обосновки, проучвания, информации;

•           опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника за инсталация за компостиране;

Дейност 2:  Изготвяне на идеен проект:

- идейно проектиране на инсталация за компостиране ;

- идейно проектиране на инсталация и за предварително третиране на битови отпадъци

-  идейно проектиране на съпътстващата инфраструктура;

- дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

Контакти

Свилен Шитов - кмет

тел. 051947011

Предварително обявление

Обява за събиране на оферти

Информация до АОП

Протокол № 1 от работата на комисията

Протоколи и доклади

Протокол № 2 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение на Възложителя за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци на документи

Проект на договор

Решение на Възложителя за удължаване на срока за получаване на оферти

Информация до АОП за удължаване на срока

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 17.2.2017 г. 12:38:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки