Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Доставка на резервни части, консумативи и принадлежности за моторни превозни средства собственост на Община Девня

Описание

Доставката на резервни части и консумативи за моторните превозни средства собственост на Община Девня е необходима за влагането при текущи, средни и основни ремонти с цел поддържане в състояние на техническа изправност.

Изпълнителят трябва да има възможност да доставя резервни части и консумативи за всички агрегати и възли на посочените моторни превозни средства, като например: части на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатици и климатроници, ходова част и окачване и други.

Място на изпълнение на поръчката – доставките се извършват за сметка на изпълнителя до адреса на възложителя в:  град Девня 9162, бул. Съединение № 78, административна сграда. Доставките се извършват от 08.00 до 16.30 ч.;

Доставяните части трябва да са качествени и нови и да съответстват с посочените марка и модел на МПС. В случай, че изпълнителят може да предложи резервни части, материали и консумативи от различни производители, то същия следва да даде информация за цената, качеството и предимствата им, и да достави тези които са му посочени от възложителя при цена намалена с процента отстъпка предложен в офертата му.

Доставените резервни части и консумативи следва да бъдат придружени със декларация за произход, сертификат за съответствие и инструкции за монтаж – на хартиен носител на български език.

Контакти

Димитрина Щерева, 051947011

Предварително обявление

Обява за събиране на оферти

Информация за публикувана обява

Съобщения

Съобщение за дата на отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение на възложителя за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци на документи

Проект на договор

Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 3.2.2017 г. 9:30:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки