Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Предоставяне на услуги по косене на тревни площи и кастрене на дървета и храсти на територията на Община Девня

Описание

В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности: косене на тревните площи; събиране и извозване на окосената трева; оформяне на короните на дърветата и премахване на остарели, болни и опасни дървета в зелените площи; резитба на храсти.

Окосяването се извършва на територията на гр. Девня – кв. Река Девня, с. Кипра и с. Падина. Окастрянето на дървета и храсти се извършва на територията на цялата община.

Конкретните обекти се определят със заявка от възложителя до изпълнителя.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да спазва действащите нормативни актове от национално и местно значение, имащи отношение към предмета на поръчката.

Контакти

инж. Нели Павлова 051947060

Предварително обявление

Обява за събиране на оферти

Информация до АОП

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци на документи и проект на договор

Заповед на възложителя за удължаване на срока

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 7.6.2017 г. 14:27:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки