Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Предоставяне на консултантски услуги на Община Девня при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” по три обособени позиции

Описание

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и изготвяне на анализ „разходи-ползи“ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, включващи изпълнението на следните видове дейности:

Дейност 1: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Девня за кандидатстване с проектно предложение, за рехабилитация на булевард “Съединение” в гр. Девня, в т.ч. тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях и изготвяне на анализ „разходи-ползи“;

Дейност 2: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Девня за кандидатстване с проектно предложение за реконструкция и/или ремонт на сграда – общинска собственост – Младежки дом в кв. Повеляново на гр. Девня, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност и изготвяне на анализ „разходи-ползи“;

Дейност 3: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на община Девня за кандидатстване с проектно предложение, за изграждане на парк за отдих “Разсадника” в кв. Девня на гр. Девня, и изготвяне на анализ „разходи-ползи“;

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации и изискванията на Възложителя, неразделна част от настоящата документация.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да спазва действащите нормативни актове от национално и местно значение, имащи отношение към предмета на поръчката.

Предварително обявление

Обява

Информация до АОП

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Друга полезна информация

Образци

Указания за участие

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 23.11.2017 г. 16:13:00
  • Дата на публикуване в РОП: 23.11.2017 г. 16:50:00
  • Номер в РОП: 9070690
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки