Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Доставка на съдове за отпадъци и пясък за нуждите на Община Девня по обособени позиции

Описание

Обществената поръчка включва доставка за нуждите на Община Девня на до 200 бр. пластмасови кофи от 240 л., 100 бр. кошчета за битови отпадъци, 60 бр. компостери, 20 бр. съдове за пясък.

Контакти

инж. Нели Павлова, тел. 0519 47011

Предварително обявление

Обява за обществена поръчка

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци към документацията за участие

Заповед за удължаване на срока за представяне на оферти

Информация до АОП за удължаване

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 16.7.2018 г. 13:46:00
  • Номер в ПОП: 9078518
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 9078518
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки