Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на Община Девня

Описание

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на инверторни климатици с висока енергийна ефективност, които имат ниска консумация на ел. енергия и използват напълно безопасен за здравето на човека и безвреден за озоновия слой фреон.

В рамките на настоящата обществена поръчка се предвиждат следните дейности:

Дейност №1 – „Доставка и монтаж на енергоефективни климатизатори (инверторни климатици) - стенен тип, за работни помещения в административни сгради, бивше ОДЗ 1 град Девня;

Дейност №2 – „Доставка и монтаж на енергоефективни инверторни климатици за помещения в административна сграда, ползвани от общинска администрация град Девня“.

Контакти

Донка Йорданова, зам.кмет на Община Девня - 051947011

Съобщения

Обява

Заповед за удължаване на срока за представяне на оферти

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 14.12.2017 г. 11:13:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 9071570

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки